927x127 HEAD VPRAVO

Víte jaký je váš úkol pro tento rok? Velká arkána tarotu a růstové cykly podle numerologie napoví!

Svým prvním nádechem se do naší bytosti, do našeho „osudu" zapisuje kvalita času. Je to, jako když do rozteklého vosku otiskujeme pečeť. A tuto pečeť s sebou neseme celý život ve formě talentů, které máme k dispozici a výzev, kterými musíme projít a naučit se je zvládat. Podle konfigurace pečeti se k nám chovají rodiče a celé naše okolí a do nás se otiskují programy, které pak považujeme za sebe samotné a zapomínáme, že je to jen oblek naší životní role, kterou jsme si přišli zahrát. Naším hlavním úkolem je rozpoznat tuto roli, poznat kdo jsme a naplnit se radostí ze života a z vlastního tvoření.

Každá kultura se už od nepaměti snaží popsat děje života svým vlastním a specifickým způsobem. Astrologie k tomu použila řeč symboliky planet, I-ting má svou Knihu proměn, numerologie používá čísla.

Jeden z nejkrásnějších systémů je určitě obrazová symbolika Velké Arkány Tarotu. Představuje mystickou cestu Duše za sebezpoznáním vlastního božství. Od principu 0 – Blázen, která představuje čistou energii bez poznání až k 21 – Vesmír, který je o realizaci toho, kým ve skutečnosti jsme a nikdy jsme ani být nepřestali.

Životní symbol a pak navazující životní cykly jsou předem dané kvalitou doby našeho prvního nádechu a je zbytečné se těmto faktům bránit, protože fungují nezávisle na naší osobní vůli. V tomto světě nic nevzniklo vůlí ega, ale vše vzniká jen vůlí vědomí v nás. Vlastně lze říci, že naše tělo a mysl je použita vědomím, k realizaci svých záměrů. Pokud se s pokorou poddáme tomuto proudu, tedy přijmeme to, kým skutečně jsme a přestaneme si hrát na to, kým bychom chtěli být, pak se dostáváme do stavu, kdy cítíme spojení se svým zdrojem, se svým božstvím a přesně víme, co kdy máme udělat, cítíme vnitřní sílu a sebevědomí plynoucí ze srdce místo z mysli.

Životní symbol a symbol duše
K tomu, abychom zjistili, jaké dary člověk získal do vínku, a jakými výzvami má projít, potřebujeme datum narození, ze kterého se vypočítá životní symbol a symbol duchovní cesty, tj. symbol duše. Životních symbolů je 21 + 0 Blázen. Životní symbol odpovídá osobnosti, která se projevuje ve vnějším světě. Symbol duše odhaluje nitro a vnitřní energii, která formuje projev osobnosti ve vnějším světě. Je to duchovní zdroj, ze kterého osobnost čerpá energii.

Životní cykly – tzv. roční růstové symboly
Růstový symbol se mění každý rok, každý rok nám přináší nové úkoly ke zvládnutí. Jsou stejně jako životní symbol dány datem našeho narození a začínají životním symbolem.
Tímto vás zvu na cestu poznání toho, kým skutečně jsme, skrze symboliku Velké Arkány Tarotu a jejích životních cyklů.

Návod na výpočet životního a duševního symbolu
Životní symbol osobnosti a duše zjistíte tak, že sečtete den a měsíc svého narození a k této číslici přičtete rok narození. Číslice se sčítají pod sebou. Získáte čtyřmístné číslo, které znovu sečtete. Pokud je číslo větší než 21, pak sečtěte i toto dvoumístné číslo.
Růstový symbol získáte součtem dne, měsíce a roku, ve kterém jste měli poslední narozeniny. Číslice se sčítají pod sebou. Získáte čtyřmístné číslo, které znovu sečtete. Pokud je číslo větší než 21, pak sečtěte i toto dvoumístné číslo.
Příklad: 11.6.1954
17 1971 = 1+9+7+1=18=1+8=9
V tomto případě je 18 symbol osobnosti a 9 symbol duše.
Růstové cykly
Jsou roční „výukové" lekce, které začínají a končí narozeninami. Výpočet se provádí tak, že se k poslednímu roku, kdy byly narozeniny, připočte den a měsíc narození.
Např. 11.9.1954 – poslední narozeniny proběhly v roce 2015
2015
+ 11
+ 9
2035 = 2 + 0 + 3 + 5=10 Roční lekce z 10 – Kolo štěstí


21 Stezek – 21 zastavení duše na cestě životem

Velká Arkána Tarotu
0 – Blázen představuje lekce v odvaze, vědomí prosté strachu, extáze a vrcholné zkušenosti
I – Mág představuje lekce v komunikaci a dokonale načasovaného sdělení, umění inspirovat a motivovat okolí jak mluveným, tak psaným slovem
II – Velekněžka představuje lekce v intuici, sebedůvěře a schopnosti být sám sobě zdrojem
III – Císařovna představuje lekce o principu lásky prodchnuté moudrostí, podporou, starostlivostí a krásou. Potřeba dávat a přijímat lásku
IV – Císař představuje lekce konfrontace mezi osobní mocí, autoritou a vůdcovství. Umění inspirovat a vést druhé
V – Velekněz lekce učení sebe i druhých. Umění postavit se starým obavám, vyřešit tíživé rodinné vztahy. Přenést svou nabytou moudrost do každodenního života
VI – Zamilovaní představuje lekce Lásky – sjednocení ve vztazích. Schopnost lehce navázat vztahy, ale i schopnost okamžitě pochopit, v čem budou jeho slabé i silné stránky
VII – Vůz představuje princip změny a stability, pohybu a klidu. Schopnost přizpůsobit se neustálým změnám, střídání aktivity a klidu
VIII – Vyrovnání/Spravedlnost lekce z umění harmonie, rovnováhy, spravedlnosti a nové orientace
IX – Poustevník představuje princip dokonání, potřeba prostoru a objevování svých vnitřních světů
X – Kolo štěstí je umění využití příležitostí, průlomu, úspěchu a hojnosti. Schopnost přizpůsobit se změnám
XI – Síla je lekce odvahy, moci, mravní síly, vitality, vášně a vůle, zkrocení svých vnitřních démonů
XII – Viselec je lekce zřeknutí se a popření starých vzorců. Umění vidět nové perspektivy, vzdávání se překonaného, schopnost víry a oběti
XIII – Smrt je lekce z odpoutání, vykročení vpřed, osvobození se z pout, proměna, transformace
XIV – Umění/Mírnost je lekce z umění integrace, syntézy, synergie a alchymie životních protikladů a vytváření harmonického celku
XV – Ďábel je princip umění smyslu pro humor, který si člověk zachová i ve chvílích trápení, touhy a pokušení
XVI – Věž je princip popření starých struktur a jejich nahrazení strukturami novými, očištění, zbourání a znovustavění
XVII – Hvězda je lekce ze soběstačnosti a využití talentu, kterého si okolí váží, umění sebedůvěry a sebeúcty bez egoistických potřeb
XVIII – Měsíc je umění volby, rozhodnutí mezi cestou vnitřní opravdovosti a bezpečnou cestou, všemi očekávanou, schopnost rozpoznání iluze
XIX – Slunce jsou lekce ze spolupráce, týmové práce a partnerství
XX –Aeon je lekce z pronikavého úsudku a hlubokého vhledu, pozorování, pochopení, že vše má svou širší perspektivu
XXI – Vesmír/Universum – jsou lekce jednoty, individuální existence, vnitřní celistvosti a sebeuskutečnění

Bc. Květa Exnerová

www.astrokouc.cz

 

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS

Martina Šindýlková

Ing. Martina Šindýlková vystudovala Stavební fakultu VUT v Brně a krátce působila jako statik, dnes je maminkou pěti dětí. Svoji lásku a péči dává nejen jim, ale dalším potřebným ve svém okolí. Pracuje jako tazatelka společnosti zabývající se průzkumem veřejného mínění. Radost jí dělají nejen děti, ale i účinkování ve sboru Kdur v Kuřimi. Díky povinnostem a životním peripetiím nabrala 25 kg, pociťuje únavu a říká, že je na čase něco s tím udělat.

// EOF