927x127 HEAD VPRAVO

Víte jaký je váš úkol pro tento rok? Velká arkána tarotu a růstové cykly podle numerologie napoví!

Svým prvním nádechem se do naší bytosti, do našeho „osudu" zapisuje kvalita času. Je to, jako když do rozteklého vosku otiskujeme pečeť. A tuto pečeť s sebou neseme celý život ve formě talentů, které máme k dispozici a výzev, kterými musíme projít a naučit se je zvládat. Podle konfigurace pečeti se k nám chovají rodiče a celé naše okolí a do nás se otiskují programy, které pak považujeme za sebe samotné a zapomínáme, že je to jen oblek naší životní role, kterou jsme si přišli zahrát. Naším hlavním úkolem je rozpoznat tuto roli, poznat kdo jsme a naplnit se radostí ze života a z vlastního tvoření.

Každá kultura se už od nepaměti snaží popsat děje života svým vlastním a specifickým způsobem. Astrologie k tomu použila řeč symboliky planet, I-ting má svou Knihu proměn, numerologie používá čísla.

Jeden z nejkrásnějších systémů je určitě obrazová symbolika Velké Arkány Tarotu. Představuje mystickou cestu Duše za sebezpoznáním vlastního božství. Od principu 0 – Blázen, která představuje čistou energii bez poznání až k 21 – Vesmír, který je o realizaci toho, kým ve skutečnosti jsme a nikdy jsme ani být nepřestali.

Životní symbol a pak navazující životní cykly jsou předem dané kvalitou doby našeho prvního nádechu a je zbytečné se těmto faktům bránit, protože fungují nezávisle na naší osobní vůli. V tomto světě nic nevzniklo vůlí ega, ale vše vzniká jen vůlí vědomí v nás. Vlastně lze říci, že naše tělo a mysl je použita vědomím, k realizaci svých záměrů. Pokud se s pokorou poddáme tomuto proudu, tedy přijmeme to, kým skutečně jsme a přestaneme si hrát na to, kým bychom chtěli být, pak se dostáváme do stavu, kdy cítíme spojení se svým zdrojem, se svým božstvím a přesně víme, co kdy máme udělat, cítíme vnitřní sílu a sebevědomí plynoucí ze srdce místo z mysli.

Životní symbol a symbol duše
K tomu, abychom zjistili, jaké dary člověk získal do vínku, a jakými výzvami má projít, potřebujeme datum narození, ze kterého se vypočítá životní symbol a symbol duchovní cesty, tj. symbol duše. Životních symbolů je 21 + 0 Blázen. Životní symbol odpovídá osobnosti, která se projevuje ve vnějším světě. Symbol duše odhaluje nitro a vnitřní energii, která formuje projev osobnosti ve vnějším světě. Je to duchovní zdroj, ze kterého osobnost čerpá energii.

Životní cykly – tzv. roční růstové symboly
Růstový symbol se mění každý rok, každý rok nám přináší nové úkoly ke zvládnutí. Jsou stejně jako životní symbol dány datem našeho narození a začínají životním symbolem.
Tímto vás zvu na cestu poznání toho, kým skutečně jsme, skrze symboliku Velké Arkány Tarotu a jejích životních cyklů.

Návod na výpočet životního a duševního symbolu
Životní symbol osobnosti a duše zjistíte tak, že sečtete den a měsíc svého narození a k této číslici přičtete rok narození. Číslice se sčítají pod sebou. Získáte čtyřmístné číslo, které znovu sečtete. Pokud je číslo větší než 21, pak sečtěte i toto dvoumístné číslo.
Růstový symbol získáte součtem dne, měsíce a roku, ve kterém jste měli poslední narozeniny. Číslice se sčítají pod sebou. Získáte čtyřmístné číslo, které znovu sečtete. Pokud je číslo větší než 21, pak sečtěte i toto dvoumístné číslo.
Příklad: 11.6.1954
17 1971 = 1+9+7+1=18=1+8=9
V tomto případě je 18 symbol osobnosti a 9 symbol duše.
Růstové cykly
Jsou roční „výukové" lekce, které začínají a končí narozeninami. Výpočet se provádí tak, že se k poslednímu roku, kdy byly narozeniny, připočte den a měsíc narození.
Např. 11.9.1954 – poslední narozeniny proběhly v roce 2015
2015
+ 11
+ 9
2035 = 2 + 0 + 3 + 5=10 Roční lekce z 10 – Kolo štěstí


21 Stezek – 21 zastavení duše na cestě životem

Velká Arkána Tarotu
0 – Blázen představuje lekce v odvaze, vědomí prosté strachu, extáze a vrcholné zkušenosti
I – Mág představuje lekce v komunikaci a dokonale načasovaného sdělení, umění inspirovat a motivovat okolí jak mluveným, tak psaným slovem
II – Velekněžka představuje lekce v intuici, sebedůvěře a schopnosti být sám sobě zdrojem
III – Císařovna představuje lekce o principu lásky prodchnuté moudrostí, podporou, starostlivostí a krásou. Potřeba dávat a přijímat lásku
IV – Císař představuje lekce konfrontace mezi osobní mocí, autoritou a vůdcovství. Umění inspirovat a vést druhé
V – Velekněz lekce učení sebe i druhých. Umění postavit se starým obavám, vyřešit tíživé rodinné vztahy. Přenést svou nabytou moudrost do každodenního života
VI – Zamilovaní představuje lekce Lásky – sjednocení ve vztazích. Schopnost lehce navázat vztahy, ale i schopnost okamžitě pochopit, v čem budou jeho slabé i silné stránky
VII – Vůz představuje princip změny a stability, pohybu a klidu. Schopnost přizpůsobit se neustálým změnám, střídání aktivity a klidu
VIII – Vyrovnání/Spravedlnost lekce z umění harmonie, rovnováhy, spravedlnosti a nové orientace
IX – Poustevník představuje princip dokonání, potřeba prostoru a objevování svých vnitřních světů
X – Kolo štěstí je umění využití příležitostí, průlomu, úspěchu a hojnosti. Schopnost přizpůsobit se změnám
XI – Síla je lekce odvahy, moci, mravní síly, vitality, vášně a vůle, zkrocení svých vnitřních démonů
XII – Viselec je lekce zřeknutí se a popření starých vzorců. Umění vidět nové perspektivy, vzdávání se překonaného, schopnost víry a oběti
XIII – Smrt je lekce z odpoutání, vykročení vpřed, osvobození se z pout, proměna, transformace
XIV – Umění/Mírnost je lekce z umění integrace, syntézy, synergie a alchymie životních protikladů a vytváření harmonického celku
XV – Ďábel je princip umění smyslu pro humor, který si člověk zachová i ve chvílích trápení, touhy a pokušení
XVI – Věž je princip popření starých struktur a jejich nahrazení strukturami novými, očištění, zbourání a znovustavění
XVII – Hvězda je lekce ze soběstačnosti a využití talentu, kterého si okolí váží, umění sebedůvěry a sebeúcty bez egoistických potřeb
XVIII – Měsíc je umění volby, rozhodnutí mezi cestou vnitřní opravdovosti a bezpečnou cestou, všemi očekávanou, schopnost rozpoznání iluze
XIX – Slunce jsou lekce ze spolupráce, týmové práce a partnerství
XX –Aeon je lekce z pronikavého úsudku a hlubokého vhledu, pozorování, pochopení, že vše má svou širší perspektivu
XXI – Vesmír/Universum – jsou lekce jednoty, individuální existence, vnitřní celistvosti a sebeuskutečnění

Bc. Květa Exnerová

www.astrokouc.cz

 

Numerologie poodhalí tajemství vaší duše

Víte-li, kdo jste, proč jste zde, kam jdete a proč myslíte, cítíte a chováte se tak, jak to děláte, jste schopni zapojit všechny své síly a zvýšit tak své energetické vibrace, čímž vylepšíte podmínky vlastního života.

Numerologie je duchovní nauka, která se zabývá symbolikou čísel. Již Pythagoras tvrdil, že „všechno je číslo a znát čísla znamená znát sebe sama". Čísla v našem datu narození tvoří jakýsi základní energetický vzorec, se kterým jsme přišli na svět a jeho rozšifrováním se můžeme přiblížit k pochopení toho, proč jsme protentokrát tady, jaké zde máme úkoly a jaké „nástroje" jsme si přinesli k tomu, abychom dokázali své poslání na Zemi naplnit.

Co se můžete o sobě dovědět?

Můžete zjistit, co o Vás prozrazuje Číslo dne. Je jakýmsi šatem odívajícím Vaše vnitřní Já. Zabarvuje Váš individuální přístup k životu. Dozvíte se, jaké jsou Vaše základní rysy a vlohy, co se skrývá za Vaším vnějším jednáním.

Mnoho napoví Číslo měsíce, ve kterém jste se narodili a číslo roku. To vnímám jako kvalitu kolektivního vědomí všech, kteří se narodili v konkrétním roce, a sleduji, jak vy osobně můžete dary a výzvy konkrétního roku nejlépe uplatnit.

Osudové číslo ukazuje hlavní smysl vašeho života a cestu k němu. Je jakousi specifickou směsí energií, které ovlivňují vaši životní cestu. Obsahuje takříkajíc životní plán, odhaluje smysl vaší současné inkarnace a objasňuje možné prostředky a cesty ke splnění principů určujících Váš osud. Mezisoučet osudového čísla zase vaši osudovou cestu zabarvuje a rozhodujícím způsobem ovlivňuje.

Dominantní číslo napoví, která vaše kvalita vystupuje do popředí, a Karmické cykly zase přehledným způsobem znázorňují průběh Vašeho života. Reprezentují životní cestu, kterou jste si vybrali na úrovni duše před svým nynějším zrozením a lekce, které se máte naučit. Jsou vlastně jakousi zastřešující vibrací, pod kterou byste si měli v příslušných devíti letech cyklu zařídit svůj život. Dozvíte se, na kterou oblast svého života je potřeba zaměřit pozornost, abyste plynuli v souladu s vesmírným cyklem a vyhnuli se zbytečným komplikacím.

Díky výpočtu a vhledu do vaší Osobní roční vibrace můžete poznat, jak nejlépe využít aktuální rok svého života. Skrze vaše datum narození je možné vyhledat tzv. Bod znovuzrození jako klíč ke dveřím, za kterými čeká vaše nové Já. Dozvíte se úkol, který na sebe vzala Vaše duše v tomto životě. Karmický bod Vám naznačí, kde a jakým způsobem se můžete povznést nad rovinu všeho, co jste si přinesli z minulých inkarnací. Do tohoto bodu je třeba nasměrovat vaši životní cestu.

s láskou Sofie Natarani
www.novoucestou.cz

Objevte tajemství svého osobního kódu

Celý vesmír, univerzum a příroda jsou složeny z vibrací. Čísla se svým symbolickým významem představují součást těchto vibrací. A protože my lidé jsme součástí vesmíru, působí tyto vibrace (čísla) i v nás samých.

 

Čísla v našem datu narození tvoří náš osobní číselný kód, který je klíčem ke všemu, co se nás týká. Lze v něm najít původ, kořen všech událostí, které nás potkaly a potkají.

Každé datum narození představuje jakýsi kompaktní program, který se pak individuálně rozvíjí v souvislosti s vibrací našeho jména. Je nesmysl tvrdit, že někdo, kdo se narodil například 7. dne v kterémkoli měsíci je typ „sedmička".  To by bylo dost jednoduché a vlastně i nudné, nemyslíte? Ono je to naštěstí mnohem barevnější a zajímavější.

Naše data narození se skládají z nejméně 6 a nejvíce 8 čísel a je velmi důležité rozklíčovat je všechna – nejprve každé zvlášť a potom jejich propojení. Jedině tak správně uchopíme červenou nit, která se každým datem narození vine a která nás nakonec dovede k hlubšímu pochopení jeho tajemství.

Datum narození ukazuje, jak jsem formován kosmickými vibracemi a co je naším cílem v tomto životě. V našem osobním číselném kódu jsou ukryta i ponaučení, které máme za úkol si osvojit.

Datum našeho narození se skládá ze třech částí: ze dne, měsíce a roku. K jejich hlubšímu a duchovnějšímu pochopení si pojďme datum narození rozdělit na tři části bájného draka: hlavu, tělo a chvost. Vezmeme-li si jako příklad již výše zmíněné datum narození 28.5.1983, tak 28 je hlava, 5 je tělo a 1983=1+9+8+3=21=3 je chvost.

Každá část tvoří samostatný díl naší bytosti:

  • Hlava draka (číslo dne) tvoří základ naší psychiky. Tvoří ji jednociferné nebo dvouciferné číslo dne narození. Den narození je naše nejosobitější vibrace. Ukazuje, jací jsme, jak působíme na ostatní lidi.  Den narození v sobě rovněž obsahuje všechny naše vzpomínky, které jsou základem pro výběr rodičů, místa narození a všech s tím spojených okolností. Když píši vzpomínky, mám na mysli nezapomenutelné dojmy přetrvající z našich jiných existencí. Například vzpomínky člověka z našeho příkladu, tedy  narozeného 28. dne v měsíci se vztahují k roli vládce, velitele, dominantního jedince nebo dokonce agresora, ale i k roli samotáře, osamělého a osamoceného bojovníka.
    Hlava draka dává příkaz tělu a to vytváří pohyb.
  • Tělo draka - měsíc narození Číslo dne je tedy zabarveno měsícem narození (tělo draka), který já vnímám astrologicky, ne numerologicky. Například v 5. měsíci roku jsou lidé narození ve znamení Býka, ale i Blíženců. 5 jako číslo měsíce má potom u každého z nich naprosto jinou energii. Každý měsíc roku má zvláštní kvality.
  • Chvost draka tvoří rok narození a jeho číslo. Rok narození v sobě nese jakousi kolektivní energii – např. v roce 1983 se narodilo mnoho lidí a všichni si na úrovni duše tento rok svobodně vybrali kvůli jeho kvalitám i výzvám, jež ladí s tím, co jako inkarnované duše potřebují zde na Zemi prožít. Nicméně každý z nich energii roku uchopuje a žije po svém – v souvislosti se svým dnem narození, měsícem narození a osudovou cestou. Je to bohatá nádherná mozaika.

Osudové číslo objasňuje smysl našeho života. Nepopisuje, kdo jsme! Spíše vrhá světlo na náš klíčový problém či na naše možnosti. Osudové číslo je jakousi specifickou směsí energií, které ovlivňují naší životní cestu.
Osudové číslo získáme, pokud sečteme naše datum narození:
28. 5. 1983 = 2+8+5+1+9+8+3=36=3+6=9

A na závěr dnešního povídání o numerologii, vám chci říct, že žádná z životních cest není náročnější ani snazší, žádná není lepší ani horší než kterákoli jiná – pokud si ji ovšem takovou neuděláme sami!

Sofie Zdeňka Natarani

www.novoucestou.cz

Rok 2016 z pohledu numerologie: vibrace čísla devět je "all inclusive"

Nový rok je už doslova za dveřmi. Není snad člověka, který by aspoň jednou nepomyslel na to, co mu ten další rok jeho života přinese, s čím jej bude konfrontovat, jaké změny přijdou do jeho života, zda přijdou dny veselé či smutné. Uvědomujeme si, že na tom máme svůj lví podíl, jsme tvůrci své vlastní reality. Přesto je někdy vhodné, aby se někdo na náš život a to, co do něho přichází, podíval zvenku jako nezúčastněný pozorovatel. Tím pozorovatelem může být i královská nauka numerologie.

Rok 2016 z pohledu numerologie

Nadcházející rok nese devítkovou vibraci. 9 je něco jako all-inclusive, neboť v sobě nese kvality všech předchozích vibrací, takže je zřejmé, že s sebou tento rok přinese řadu rozličných životních událostí. 9 je také číslo našich nejhlubších přání a nejtajnějších snů, které se v právě v tomto roce mohou stát realitou. Pokud jsme se v uplynulých letech věnovali osobnímu růstu a čištění, může nám rok 2016 přinést obrovské naplnění. Pokud jsme s vnitřní očistou ještě nezačali, je nadcházející rok s devítkovou energií tím nejlepším k rozpoznání nezralých emocí, negativního myšlení a dalších omezujících vzorců chování a k vyklizení starých trosek.

Rok 2016 se může stát rokem průlomu, neboť v sobě má ukrytou i vibraci 16, která je v Tarotu symbolizována obrazem hroutící se Věže, poté, co ji zasáhl blesk. Věž je symbolem lidské touhy být blízko moci Boží, ale i snahy povyšovat se nad Boha. Blesk jakožto pradávný symbol sestupu božské energie do fyzického světa, značí potom božskou spravedlnost, která boří papírové věže postavené z pýchy, nejistoty a nerealistických snů. A tak i my budeme vedeni k tomu, abychom sestoupili z věže své ctižádostivosti, svých iluzí a obav. Pokud jsme tak již neučinili, dostaneme příležitost zbavit se minulosti, jistot a starých vzorů.

Vibrace roku 2016 nás povede směrem k velkému vnitřnímu osvobození, pokud k tomu sebereme potřebnou odvahu. Tam, kde se upínáme na nějaké své utkvělé představy nebo lpíme na zvyklostech, bude naprosto nutná změna myšlení a postoje. 16 je totiž symbolem překonání sebe sama, vymanění se z temnoty. Naznačuje potřebu postavit se tváří v tvář svým stinným stránkám i starým ranám a pročistit je. Symbol Věže zakódovaný v energii nadcházejícího roku nás nabádá také k tomu, abychom přijímali co největší odpovědnost za to, co říkáme. Nezapomínejme na to, že každé vyřčené slovo má obrovskou moc (energie následuje myšlenku) – slova mohou pohladit, ale i velmi ublížit.

Ještě než naplno vstoupíme do nového roku, zkusme si udělat chvilku na tiché rozjímání a položme si následující otázky a dopřejme si dost času na to, aby se odpověď mohla sama vynořit z hloubi našeho srdce.

„Kde stále trvám na svém?"
"Jaký krunýř musím roztříštit? A jaká potlačovaná část mé duše bude touto cestou osvobozena?"

V roce 2016 budeme vedeni k tomu, abychom dokončili to, co je potřeba. Abychom odložili vše, co nám již neslouží ( pokud jsme tak již neučinili v letošním roce s karmickou 8). Abychom maximálně vstoupili do kontaktu se svými city a nechali se vést klidnou moudrostí svého srdce. Devátý rok je rokem završení a jakéhosi tichého usebrání, které vede k moudrosti – je to čas poohlédnout se zpátky a pochopit, že všechny cykly končí... a potom znovu začínají. A že pevné připoutání k věcem a lidem není nikdy nic platné, jelikož všechno pomíjí. V roce vlády devítky je vždy potřeba něco rozhodnout, vybrat si nějakou novou cestu a k ní napřít všechny své síly. Ale nejprve je důležité s láskou dokončit a uzavřít minulost. Síla devítky „odděluje zrno od plev" a Vesmír nám nikdy nevezme nic, aniž by pro nás měl již připraveno něco nového.

Devítka je tak trochu magickým číslem a jako taková má schopnost vnášet do života zážitky a zkušenosti, které zpočátku můžeme vnímat jako pěkný chaos. Jedinou cestou jak se pocitům chaosu a zmatku vyhnout je obrácení pozornosti dovnitř sebe samých, do svého vlastního světa nebo spíš nitra a hledat tam odpovědi na problémy, které nás trápí. Rok pod vlivem 9 je rokem odpovědnosti k sobě samým i vůči jiným. Je také vhodným rokem k rozhodnutí zasvětit život službě druhým; k rozvíjení většího soucitu a tolerantnosti. Mnohým z nás prospěje, když si budeme častěji připomínat, že jsme všichni propojeni. Vypěstujme si větší shovívavost, cvičme se v umění odpouštět.
Jestli se chceme vydat za světlem, prozkoumejme nejprve svoji temnotu.
Odložme svoji kritickou mysl bokem a zdokonalujme se v poslouchání hlasu svojí duše.
Naučme se dívat se na sebe a svůj život pokaždé novýma očima.
A nakonec to nejdůležitější... zůstaňme věrni sami sobě. Nenechme se svést k něčemu, co s námi nesouzní,dělejme jen to, co opravdu chceme.

Náš život má v souladu s vesmírnými energiemi a cykly svou zákonitou cestu a povahu, a tak by pro vás třeba mohlo být užitečné ohlédnout se do minulosti na předchozí léta nesoucí energii 9 - jedná se o roky 2007, 1998, 1989, 1980, 1971, 1962, 1953 ... atd.

Až budete mít chvíli času sami pro sebe, sedněte si, zavřete oči a vraťte se po časové ose, kterou si můžete představit jako světelnou přímku, do roku 2007. Jste tam? Ok, otevřete dveře a vstupte. Kolik je vám let? Co se děje ve vašem životě v tomto roce? Co je stěžejním tématem tohoto období? Jaké máte sny, jak se cítíte? S jakými výzvami jste konfrontováni a jak je zvládáte? Jaké hlavní téma se prolíná celým tímto rokem? Zachyťte náladu, která se prolínala tímto vašim životním obdobím i téma, které pro vás bylo klíčové – byly to vztahy, zdraví nebo práce? Všímejte si svých pocitů – je tam spokojenost, radost, naplnění nebo snad nějaký strach, úzkost? Pokud ano, z čeho? Udělejte si o tom pár poznámek. Potom se po časové ose posuňte dál do roku 1998 a vykonejte stejnou vnitřní práci. Zmapujte všechny devítkové roky, které máte za sebou. Tohle jednoduché mentální cvičení, respektive imaginace vám odhalí červenou niť, která se vine roky pod vlivem 9. Dříve nebo později se vám vynoří, o čem pro vás může být nadcházející devítkový rok, jaké téma pro vás bude nejaktuálnější. Vývoj jde po spirále – to, co jste nezvládli zpracovat v předchozích devítkových letech, se nyní vynoří a budete mít opět šanci se s tím vypořádat.

Symbolem pro 9 je hořící pochodeň. Uchopme ji pevně do svých rukou a pojďme vstříc novému roku, který bude pod vládou planety Mars. Opřeme se o jeho odvahu a sílu, uchopme svůj život jinak, pokusme se o něco nového a buďme si jisti, že to dokážeme!

Sofie Zdeňka Natarani
www.novoucestou.cz

Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS

Martina Šindýlková

Ing. Martina Šindýlková vystudovala Stavební fakultu VUT v Brně a krátce působila jako statik, dnes je maminkou pěti dětí. Svoji lásku a péči dává nejen jim, ale dalším potřebným ve svém okolí. Pracuje jako tazatelka společnosti zabývající se průzkumem veřejného mínění. Radost jí dělají nejen děti, ale i účinkování ve sboru Kdur v Kuřimi. Díky povinnostem a životním peripetiím nabrala 25 kg, pociťuje únavu a říká, že je na čase něco s tím udělat.

// EOF